Friedrichs & Rath GmbH - specialisté na technologii plastů

Právní informace

Adresa společnosti:

Friedrichs & Rath GmbH
Papenweg 6
32699 Extertal
Německo

Reprezentováno:

Jednatel firmy: Jürgen Exner

Kontakt:

telefon: + 49 (5262) 403-0
fax: + 49 (5262) 403-69
e-mailem:

Komerční registr:

Rejstříkový soud: Okresní soud Lemgo
Registrační číslo: HRB 1625

DIČ:

Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty:
DE 244 136 118

Podle zákona odpovídá za obsah této webové stránky:

Jürgen Exner

Zdrojové informace, právní informace:

Právní informace byly vytvořeny pomocí následujícího zdroje: www.e-recht24.de

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Friedrichs & Rath GmbH obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Friedrichs & Rath GmbH je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím naší webové stránky využívat speciální podnikové služby, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje žádný zákonný základ, obecně získáváme souhlas od subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů v konkrétní zemi. předpisy platné pro společnost Friedrichs & Rath GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů chce náš podnik informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Jako správce společnost Friedrichs & Rath GmbH zavedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetové datové přenosy však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže nemusí být zaručena absolutní ochrana. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů předávat osobní údaje nám alternativním způsobem, např. telefonem.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Friedrichs & Rath GmbH je založeno na podmínkách používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) Osobní data

  Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjektu údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor, nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzikální, fyziologické, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

  Subjektem údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

 • c) zpracovává se

  Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinace, omezení, výmaz nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) Profilování

  Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých souvisejících osobních aspektů fyzické osobě, zejména analyzovat nebo předvídat aspekty týkající se výkonu této fyzické osoby v práci, ekonomické situaci, zdraví, osobě preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze připsat konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací za předpokladu, že jsou tyto další informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením zajistit, aby osobní údaje nebyly přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování

  Správcem nebo správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který samostatně nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud účely a prostředky takového zpracování stanoví Unie nebo právo členského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování mohou být stanoveny právem Unie nebo členského státu.

 • h) Procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) Příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, ať už jde o třetí osobu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou přijímat osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, však nikoli být považován za příjemce; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s příslušnými pravidly ochrany údajů podle k účelům zpracování.

 • j) Třetí strana

  Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které podle přímé oprávnění správce nebo zpracovatele, jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje.

 • k) Souhlas

  Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, kterým prohlášením nebo jasným potvrzovacím opatřením znamená souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. Jméno a adresa správce

Správce pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a další ustanovení týkající se ochrany údajů jsou:

Friedrichs & Rath GmbH
Papenweg 6
32699 Extertal
Německo

telefon: 0049 (0) 5262 - 403 0
e-mailem:
webová stránka: www.frira.com

3. Jméno a adresa inspektora ochrany údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je: Lars Christiansen

Datenschutz und Informationssicherheit
Lars Christiansen
Gutenbergstr. 6
32657 Lemgo
Německo

telefon: +49 5261 2172591
e-mailem:
webová stránka: www.ds-christiansen.de

Kterýkoli subjekt údajů může kdykoli kontaktovat přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se všemi dotazy a návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. Soubory cookie

Internetové stránky Friedrichs & Rath GmbH zásadně nepoužívají cookies. Jediná výjimka: Pokud dáte souhlas s tím, aby se Mapy Google načetly na naše kontaktní stránky A aby se toto nastavení zapamatovalo, na vašem zařízení bude nastaven soubor cookie relace, který si toto nastavení pamatuje. Jakmile opustíte naše webové stránky, tento soubor cookie relace se z vašeho zařízení vymaže. Z naší strany neexistuje žádné hodnocení tohoto souboru cookie relace. Slouží pouze k zapamatování nastavení, že se mohou načítat Mapy Google během vašeho aktuálního pobytu. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod bodem 9c. Použití Google Maps.

Cookies jsou textové soubory, které se ukládají a ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Soubory cookie používá řada webových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze webové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Prostřednictvím používání cookies může společnost Friedrichs & Rath GmbH poskytnout uživatelům tohoto webu uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí cookie lze optimalizovat informace a nabídky na našich webových stránkách s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat naše uživatelé webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusí vstoupit přístupová data při každém přístupu na web, protože je tento web přebírá, a cookie se tak uloží do počítačového systému uživatele. Další příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím naší webové stránky pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče a může tím trvale zakážete nastavení cookies. Kromě toho mohou být již nastavené soubory cookie kdykoli odstraněny prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Tento je možné ve všech populárních internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, nebudou fungovat všechny funkce našich webových stránek může být zcela použitelný.

5. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti Friedrichs & Rath GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webovou stránku. Tento obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromažďovány mohou být (1) použité typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupový systém, (3) web, ze kterého se přístupový systém dostává na náš web (tzv. referrery), (4) dílčí weby, (5) datum a čas přístupu na internetový server, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli další podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nedává Friedrichs & Rath GmbH žádné závěry o subjektu údajů. Spíše jde o tuto informaci potřebné k (1) správnému dodání obsahu naší webové stránky, (2) optimalizaci obsahu naší webové stránky a její reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich informačních technologických systémů a webových technologií a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případ kybernetického útoku. Společnost Friedrichs & Rath GmbH proto statisticky analyzuje anonymně shromážděná data a informace s cílem jejich zvýšení ochranu a zabezpečení dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data protokolu serveru soubory jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

6. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti Friedrichs & Rath GmbH obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem a přímou komunikaci s nás, jehož součástí je také obecná adresa tzv. elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktu formuláři jsou osobní údaje přenášené subjektem údajů automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předávané dobrovolně subjektem údajů správce jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

7. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud toto je zaručeno evropským zákonodárcem nebo jinými zákonodárci v zákonech nebo předpisech, kterým správce podléhá.

Pokud účel uložení není použitelný nebo pokud vyprší doba předepsaná evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou pravidelně blokovány nebo mazány v souladu s právními požadavky.

8. Práva subjektu údajů
 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda je či není osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovávány. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může kdykoli kontaktovat jakýkoli zaměstnanec správce.

 • b) Právo na přístup

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce bezplatné informace o jeho osobních údajích a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení dále poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informace:

  • účely zpracování;
  • kategorie dotčených osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje sděleny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  • pokud je to možné, předpokládané období, po které budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo proti takovému zpracování;
  • existence práva podat stížnost u orgánu dozoru;
  • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
  • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl.22 odst.1 a 4 GDPR, a alespoň v těchto případech, smysluplné informace o použité logice, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů.

  Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo na mezinárodní organizace. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o příslušných zárukách souvisejících s předáním.

  Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo mít neúplné osobní údaje vyplněny, mimo jiné prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance správce.

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem požadovat od správce vymazání osobních údajů, které se ho týkají, nebo bez zbytečného odkladu a správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud platí jeden z následujících důvodů, pokud zpracování není nutné:

  • Osobní údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě je zpracování založeno podle čl.6 odst.1 písm. A) GDPR nebo čl.9 odst. GDPR a pokud pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
  • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl.21 odst.1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl.21 odst.2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena právní povinnost podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedenou v čl.8 odst.1 GDPR.

  Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů chce požádat o vymazání osobních údajů uložených společností Friedrichs & Rath GmbH, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Friedrichs & Rath GmbH neprodleně zajistí žádost o vymazání je okamžitě splněno.

  Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle čl.17 odst.1 povinen osobní údaje vymazat, správce s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci, přijmou přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovaly ostatní zpracovatele o zpracování osobní údaje, které subjekt údajů požádal o vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikace, pokud jde o tyto osobní údaje protože zpracování není nutné. Zaměstnanci společnosti Friedrichs & Rath GmbH zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících možností:

  • Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů, a to po dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů je proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití.
  • Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale jsou vyžadovány subjektem údajů pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl.21 odst.1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody subjektu údajů.

  Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených Friedrichs & Rath GmbH, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Friedrichs & Rath GmbH zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na získání osobních údajů, které se ho týkají a které byly poskytnuty řadič, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci bez překážka ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle písmene a) 6 odst.1 GDPR nebo čl.9 odst.2 písm. A) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl.6 odst. se provádí automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nutné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v výkon veřejné moci svěřené správci.

  Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR právo na osobní údaje přenášené přímo z jednoho správce na druhého, pokud je to technicky proveditelné a pokud to nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody ostatních.

  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Friedrichs & Rath GmbH.

 • g) Právo vznést námitku

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl.6 odst.1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí také pro profilování o těchto ustanoveních.

  Společnost Friedrichs & Rath GmbH již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitky, pokud neprokážeme přesvědčivou legitimitu důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných tvrdí.

  Pokud společnost Friedrichs & Rath GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. To platí pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitky proti společnosti Friedrichs & Rath GmbH proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Friedrichs & Rath GmbH již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

  Subjekt údajů má navíc právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se společnost Friedrichs & Rath GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 GDPR, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu provedeného z důvodů veřejného zájmu.

  Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Friedrichs & Rath GmbH. Subjekt údajů je navíc zdarma v rámci využívání služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES využít své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 • h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí založené pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobně významně dotýká, pokud není nutné rozhodnutí (1) za účelem uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu kterému správce podléhá a který rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je na základě výslovného souhlasu subjektu údajů zavede společnost Friedrichs & Rath GmbH vhodná opatření k ochraně práv subjektu údajů a svobody a oprávněné zájmy, přinejmenším právo na lidský zásah správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Friedrichs & Rath GmbH.

 • i) Právo odvolat souhlas s ochranou údajů

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Friedrichs & Rath GmbH.

9 a. Ochrana údajů pro aplikace a postupy podávání žádostí

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování postupu podávání žádostí. Zpracování může také provádět elektronicky. To platí zejména v případě, že žadatel předloží odpovídající dokumenty žádosti e-mailem nebo prostřednictvím webu formulář na webové stránce správci. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předložené údaje pro tento účel uloženy zpracování pracovního poměru v souladu s právními požadavky. Pokud správce s žadatelem neuzavře pracovní smlouvu, dokumenty žádosti se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud neexistují žádné jiné oprávněné zájmy EU správce jsou proti vymazání. Další oprávněný zájem v tomto vztahu je např. důkazní břemeno v řízení podle obecného rovného zacházení Zákona (AGG).

9 b. Používání knihoven skriptů (Google Webfonts)

Přestože používáme písma Google, jsou implementována lokálně na našem webovém serveru, takže do Googlu nejsou přenášena žádná data.

9 c. Používání Map Google

Tento web používá Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Než bude možné načíst mapu Google do vašeho zařízení, musíte nejprve potvrdit, že souhlasíte s přenosem vašich dat (obvykle pouze vaší IP adresy) společnosti Google kliknutím na tlačítko „Zobrazit mapu“. Aby bylo možné načíst mapu do vašeho zařízení, je technicky nutné předat společnosti Google vaši IP adresu.

Pokud zaškrtnete „Zapamatovat výběr“, nastaví se cookie relace po dobu vašeho pobytu na našich webových stránkách. Tím je zajištěno, že při opětovném vyvolání stránky se mapa okamžitě zobrazí, aniž byste museli dávat souhlas k opětovnému načtení mapy. Když opustíte naše webové stránky, tento soubor cookie relace se z vašeho zařízení vymaže. Ani my, ani Google nevyhodnocujeme tento soubor cookie relace.

Při používání Map Google Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání prvky mapy návštěvníky. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Tam můžete také změnit své osobní nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany osobních údajů.

Podrobné pokyny, jak spravovat svá vlastní data týkající se produktů Google, najdete zde: https://support.google.com/accounts/topic/7188671?hl=de&ref_topic=3382254.

10. Právní základ zpracování

Umění. 6 odst. 1 písm. GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud zpracování osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě zpracování údajů nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové zpracování operace, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Je náš společnost podléhající právní povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, zpracování je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že byl návštěvník v naší společnosti zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékař, nemocnice nebo jiná třetí strana. Zpracování by pak bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Nakonec by zpracování mohlo být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro zpracovatelské operace, na které se nevztahuje žádný z výše uvedené právní důvody, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných naší společností nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy je takové zpracování zájmy jsou převažovány zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové zpracování operace jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že oprávněný zájem by mohl předpokládá se, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

11. Oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je naším oprávněným zájmem provádět naše podnikání ve prospěch blahobytu všech našich zaměstnanců a akcionářů.

12. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem používaným k určení doby uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby odpovídající údaje jsou běžně mazány, pokud to již není nutné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

13. Poskytování osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů vůči poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů

Objasňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi).

Někdy může být nutné uzavřít smlouvu, že nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Data subjekt je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když s ním naše společnost podepíše smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by bylo mít za následek, že smlouva se subjektem údajů nemohla být uzavřena.

Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance. Zaměstnanec objasní subjektu údajů, zda je toto ustanovení osobních údajů je vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, ať už existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů.

14. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny DGD - váš externí DPO který byl vyvinut ve spolupráci s Němečtí právníci z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme podle § 7 Abs.1 TMG za vlastní obsah na těchto stranách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG, my jako poskytovatel služeb však nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené externí informace ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnost aktivita.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze z datum znalosti konkrétního porušení. Po oznámení příslušných porušení tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za ně nemůžeme převzít žádnou odpovědnost externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Byly zkontrolovány propojené stránky za případná porušení právních předpisů v době propojení. V době propojení nebylo možné rozpoznat nelegální obsah.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení. Po oznámení porušení takové odkazy okamžitě odstraníme.

autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému zákonu. Reprodukce, zpracování, distribuce a jakékoli Využití mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou brána v úvahu autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste si stále měli být vědomi porušení autorských práv, požádáme vás o poznámku. Na základě oznámení o porušení těchto zásad je odstraníme obsah okamžitě.

Zdroj odmítnutí odpovědnosti:

Zřeknutí se odpovědnosti bylo vytvořeno pomocí následujícího zdroje: www.e-recht24.de